Programma's van Toetsing en Afsluiting

Het Programma van Toetsing en Afsluiting, kortweg PTA, geeft een overzicht van alle toetsen en afsluitingen per vak. Het vermeldt welke stof behandeld wordt en wanneer de toetsen zijn.

Het PTA en het examenreglement beschrijven ook de vorm van toetsing en hoe zwaar het examen meetelt. De informatie is te openen via onderstaande links.

Aanpassing Examenreglement schooljaar 2021-2022

In verband met de covid-19 epidemie heeft de minister van OCW maatregelen genomen met betrekking tot de examinering in 2022:

  • het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt dit schooljaar afgesloten met een schoolexamen in plaats van een centraal examen. Het resultaat van dit schoolexamen wordt betrokken in de toepassing van de 5,5-regel.
  • de centrale examens voor de algemeen vormende vakken kunnen dit schooljaar gespreid over drie tijdvakken op school worden afgenomen. Het eerste en het tweede tijdvak zijn bedoeld als tijdvak voor reguliere afname (en het tweede ook voor herkansing); het derde tijdvak is bedoeld voor herkansing en eventueel voor de afronding van het examen indien een leerling – bijvoorbeeld door ziekte – het examen niet in het tweede tijdvak heeft kunnen afronden of herkansen.
  • kandidaten krijgen de mogelijkheid om een tweede vak te herkansen.
  • het eindresultaat van één vak (niet zijnde een kernvak) wordt buiten beschouwing gelaten als dat nodig is om de leerling te laten slagen voor het diploma.
  • de afnameperiode van het beroepsgerichte profielvak, de beroepsgerichte keuzevakken en de digitaal flexibele examens bb/kb in de avo-vakken loopt door tot de zomervakantie, uiterlijk 22 juli  2022.

Dit heeft geleid tot aanvullende en afwijkende bepalingen betreffende het Examenreglement 2021-2022. Zie hiervoor onderstaande link.

Klas 4 vmbo

Klas 3 vmbo

Rooster herkansingen en inhaaltoetsen 2021-2022

Soort toets

Klas 3

Klas 4

Herkansing inleveren voor

Herkansing periode 1

19/11

19/11

15/11

Inhaaltoetsen periode 2

14/12en 1/2

14/12 en 1/2

 

Herkansing periode 2

10/2 en 18/2*

10/2 en 18/2*

7/2 en 14/2*

Inhaaltoetsen periode 3

15/3
12/4 GT
19/4 BB/KB

15/3

 

Herkansing periode 3

17/5 GT*
17/5 BB/KB

6/4

Klas 4 1/4
Klas 3GT 11/5*
Klas 3BB/KB 11/5

Inhaaltoetsen periode 4

10/5 – 14/6
21/6 – 5/7

 

 

Herkansing periode 4

8/7

 

6/7

* uitgesteld herkansingsmoment/wijziging

Examenrooster 2022

Examenrooster centrale examens regulier voortgezet onderwijs

Tijdvak

Afnamedagen

Bekendmaking N-termen (uitslag)

Tijdvak 1: Eerste afnames

12 t/m 30 mei

9 juni*

Tijdvak 2:

Eerste afnames en herkansingen

13 t/m 24 juni

1 juli

Tijdvak 3: Herkansingen

5 t/m 8 juli

14 juli

*De N-termen voor de flexibele en digitale centrale examens in het vmbo worden op 15 juni bekendgemaakt. Voor de afname van de aangewezen vakken, zie de Activiteitenplanning van het CvTE (College van Toetsing en Examens).
(Bron: Servicedocument Examens 2021-2022 d.d. 17 december 2021)

Noodscenario

De overheid heeft bepaald dat de examens in geval van nood op een ander tijdstip kunnen worden ingepland. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij regionale/landelijke stroomuitval, schending van de geheimhouding van de examens of een natuurramp.
De examenperiode valt in principe tussen de allerlaatste les en de dag waarop een van de landelijke regio’s het eerst vakantie krijgt. Uw zoon of dochter kan in die hele periode nog een examen hebben. Wij adviseren u daarom in deze periode nog niet op vakantie te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda van het vmbo

Klas 1: introductie

Vmbo 2: introductie

Vmbo 3-4: aanvang lessen volgens rooster